SK / EN

Rokovací poriadok
Stáleho rozhodcovského súdu

zriadeného Asociáciou stálych rozhodcovských súdov, záujmovým združením právnických osôb, so sídlom Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, IČO: 45 744 912, zapísaným v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Okresným úradom Bratislava pod č. OU-BA-OVVS1-2014/101372

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok I
Základné ustanovenie

Článok II
Miesto rozhodcovského konania

Článok III
Jazyk rozhodcovského konania

Článok IV
Doručovanie

Článok V
Účastníci rozhodcovského konania

DRUHÁ ČASŤ
ZAČATIE ROZHODCOVSKÉHO KONANIA

Článok VI
Podanie žaloby

Článok VII
Poplatok za rozhodcovské konanie

Článok VIII
Obsah žaloby

Článok IX
Vady žaloby

Článok X
Žalobná odpoveď

TRETIA ČASŤ
ROZHODCOVSKÉ KONANIE

Prvý oddiel
Spoločné ustanovenia o rozhodcovskom konaní

Článok XI
Všeobecné zásady rozhodcovského konania

Článok XII
Forma rozhodcovského konania

Článok XIII
Vzájomná žaloba

Článok XIV
Predbežné opatrenia

Článok XV
Zmena žaloby a žalobnej odpovede

Článok XVI
Prerušenie rozhodcovského konania

Druhý oddiel
Príprava prejednania sporu v rozhodcovskom konaní

Článok XVII
Ustanovenie jediného rozhodcu alebo senátu

Článok XVIII
Námietka proti rozhodcovi alebo členovi senátu

Článok XIX
Rozhodovanie o právomoci

Tretí oddiel
Priebeh rozhodcovského konania

Článok XX

Článok XXI

Článok XXII
Zmeškanie úkonu

Článok XXIIa
Námietky proti procesným vadám a nedostatkom

Článok XXIII
Ústne pojednávanie

Štvrtý oddiel
Dokazovanie

Článok XXIV

Článok XXV
Ustanovený znalec

ŠTVRTÁ ČASŤ
ROZHODNUTIE

Článok XXVI
Forma rozhodnutia a oznámenie rozhodnutí

Článok XXVII
Prijímanie rozhodcovských rozhodnutí

Článok XXVIII
Preskúmanie rozhodcovského rozsudku

Článok XXIX
Účinky rozhodcovského rozsudku

Článok XXX
Oprava a výklad rozhodcovského rozsudku

PIATA ČASŤ
ZMIEROVACIE KONANIE PRED ROZHODCOVSKÝM SÚDOM

Článok XXXI

ŠIESTA ČASŤ
TROVY ROZHODCOVSKÉHO KONANIA

Článok XXXII

SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XXXIII

Článok XXXIV


stiahni pdf


webdesign by madness creative studio