SK / EN

Štatút Stáleho rozhodcovského súdu

zriadeného Asociáciou stálych rozhodcovských súdov, záujmovým združením právnických osôb, so sídlom Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, IČO: 45 744 912, zapísaným v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Okresným úradom Bratislava pod č. OU-BA-OVVS1-2014/101372

Článok I
Základné ustanovenia

Článok II
Vecná pôsobnosť

Článok III
Organizačná štruktúra rozhodcovského súdu

Článok IV
Predsedníctvo a predseda predsedníctva

Článok V
Pôsobnosť predsedníctva a predsedu predsedníctva

Článok VI
Rozhodcovia

Článok VII
Zápis do zoznamu rozhodcov, výmaz zo zoznamu rozhodcov

Článok VIII
Všeobecné a osobitné podmienky pre zápis do zoznamu rozhodcov

Článok IX
Materiálne zabezpečenie

Článok X
Záverečné ustanovenia


stiahni pdf


webdesign by madness creative studio